wyszukiwanie zaawansowane  |  jak szukać?

Regulamin Konkursu

„E 2.0. informacja nowej generacji” (dalej „Regulamin”)

 • §1 Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą „E 2.0 informacja nowej generacji” („Konkurs”).
  2. Konkurs organizowany jest przez Wydawnictwo Naukowe PWN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-251), ul. Miodowa 10 (dalej „Organizator”) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Konkurs organizowany jest na stronie internetowej będącej własnością Organizatora www.E2.0.pwn.pl (dalej „Strona”) i trwa od godziny 12:00 w dniu 14 lutego 2008 roku do godziny 23:59 w dniu 14 marca 2008 roku.
  4. Konkurs składa się z 2 etapów (dalej „Etap”)
 • §2 Uczestnicy Konkursu

  1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być pełnoletnia osoba fizyczna, mająca miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pełną zdolność do czynności prawnych, oraz osoby niepełnoletnie tylko za zgodą opiekuna prawnego.
  2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są:
   1. członkowie władz i pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin,
   2. osoby wchodzące w skład Komisji Konkursowej wskazanej w § 6 ust 1, a także członkowie ich najbliższych rodzin,
  3. W rozumieniu niniejszego Regulaminu, za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz osoby pozostające z osobami, o których mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu, w stosunku przysposobienia.
 • §3 Zasady Konkursu

  1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy zalogować się (podając jedynie adres e-mail) na Stronie, a następnie odpowiedzieć na pytania zgodnie z instrukcjami oraz zapisać odpowiedzi.
  2. Zapisanie odpowiedzi na polega na:
   1. podaniu następujących danych:
    • Nick,
    • adres email (do korespondencji);
   2. wyrażeniu zgody na publikację Nicku na Stronie;
  3. Konkurs złożony jest z dwóch etapów. Aby przejść do drugiego etapu, należy prawidłowo odpowiedzieć na pytania z etapu pierwszego.
  4. W etapie I nagrodę otrzymuje każdy uczestnik, który prawidłowo odpowie na pytania z tego etapu. W etapie II nagrodę wygrywa pierwszych dziesięciu Uczestników, którzy po godzinie 18:00 odpowiedzą prawidłowo na pytanie konkursowe. (czas mierzony jest od godziny 18:00 każdego dnia, a nie od rozpoczęcia rozwiązywania przez Uczestnika).
  5. Uczestnik może uczestniczyć w etapie I dowolną ilość razy w ciągu dnia, natomiast w etapie II jeden raz w ciągu każdego dnia, licząc od godz. 18:01 do godz. 23:59 w czasie trwania Konkursu, o którym mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu.
  6. Po udzieleniu odpowiedzi na pytania konkursowe, zarówno w I jak i w II etapie – wynik zostanie automatycznie zapisany w bazie wyników. a informacja o zakwalifikowaniu się do II etapu lub o wygranej w II etapie zostanie wysłana do Uczestnika na adres e-mail podany w momencie logowania.
  7. Jeden Uczestnik może posługiwać sie tylko jednym Nickiem.
  8. Do rozstrzygnięcia każdego Etapu Konkursu dopuszczone zostają wszystkie wyniki (prawidłowe odpowiedzi na pytania konkursowe) zgromadzone w bazie wyników w czasie trwania każdego z Etapów Konkursu.
  9. W trakcie trwania Konkursu na Stronie publikowana będzie lista Uczestników Konkursu, którzy wygrali nagrody w II etapie. Wyniki będą publikowane każdego następnego dnia Konkursu, w okolicy godziny 17:00 (przed rozpoczęciem kolejnej edycji).
  10. Organizator ma prawo weryfikować wszystkie dane podane przez Uczestników.
  11. Organizator ma prawo zapobiegać wszystkimi możliwymi metodami, nie naruszając obowiązującego prawa, próbom nieuczciwego uzyskania Nagród.
 • §4 Pula Nagród

  1. Wszystkie Nagrody przewidziane w Konkursie ufundował Organizator.
  2. Nagrodami w Konkursie (dalej „Nagrody”), są:
   1. I poziom- każdy Uczestnik, który prawidłowo odpowie na pytania z I etapu otrzyma bezpłatny miesięczny dostęp do serwisu internetowego www.pwn-oxford.pwn.pl tj. codziennie w czasie trwania Konkursu dziesięciu Uczestników, którzy uzyskali najlepsze wyniki zweryfikowane przez Organizatora, otrzymują informację o wygranej i sposobie odebrania Nagrody,
   2. II poziom- pierwszy Uczestnik, który po godzinie 18:00 prawidłowo odpowie na pytanie konkursowe otrzyma jeden egzemplarz „E 2.0. Encyklopedii nowej generacji” (Naroda Główna) oraz jedną bransoletkę z pamięcią USB o pojemności 1 GB (zawierającą Słownik polsko-angielski angielsko-polski – 30 000 haseł) (Nagroda). Kolejne dziewięć osób otrzyma odpowiednio po jednej bransoletce z pamięcią USB o pojemności 1 GB (zawierającą Słownik polsko-angielski angielsko-polski – 30 000 haseł) oraz możliwość zakupu „E 2.0. Encyklopedii nowej generacji” w specjalnej cenie (zakup książki nie jest obowiązkowy). Uczestnicy, którzy zwyciężą w II etapie otrzymują informację o wygranej i sposobie odebrania Nagrody.
   3. w sumie w przez cały czas trwania Konkursu zostanie przyznanych 30 Nagród Głównych, oraz 300 Nagród.
 • §5 Rozstrzygnięcie Konkursu i wydanie Nagród

  1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz sposobu wyłonienia zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
  2. Rozstrzygnięcia Konkursu będą dokonywane na bieżąco przez Komisję Konkursową przy zachowaniu należytej staranności. Skład Komisji Konkursowej jest następujący:
   1. Piotr Mucha, Dyrektor Sprzedaży Bezpośredniej WN PWN
   2. Martyna Zagrzejewska, Dyrektor ds. Marketingu WN PWN
   3. Izabella Matys, Koordynator Marketingu Sprzedaży WN PWN
  3. Komisja sporządzi i będzie przechowywać przez 2 (słownie: dwa) miesiące od momentu rozstrzygnięcia Konkursu listę zdobywców Nagrody Głównej i Nagród wraz z informacjami o przyznanych Nagrodach.
  4. Nicki zwycięzców II etapu Konkursu będą opublikowane na Stronie.
  5. Publikacja, o której mowa w ust 4 powyżej ukaże się na Stronie około godz. 17:00 każdego dnia trwania konkursu.
  6. Po publikacji zgodnie z ust. 4 i 5 powyżej, Organizator prześle Zwycięzcom e-mail z prośbą o podanie adresu pod który Organizator prześle lub wręczy Nagrody – po uprzednim ustaleniu zasad wręczenia ze Zwycięzcą.
  7. Nagrody, zostaną przesłane lub przekazane na koszt Organizatora Zwycięzcom Konkursu pocztą albo za pośrednictwem kuriera na adres podany przez Zwycięzców Konkursu. W przypadku nie podania adresu przez Zwycięzcę w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia otrzymania od Organizatora e-maila, zgodnie z ust. 6 powyżej, Zwycięzca traci prawo do Nagrody.
  8. Wysyłka Nagród w Konkursie nastąpi po zakończeniu trwania Konkursu, tj. po dniu 22 lutego 2008 roku.
  9. Odbiór Nagrody możliwy jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  10. Nieodebranie Nagrody w terminie 45 (słownie: czterdziestu pięciu) dni od dnia zakończenia konkursu, z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy może spowodować według uznania Organizatora utratę prawa do Nagrody.
  11. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgodności z prawdą danych podanych podczas ustalania sposobu przekazania Nagrody – w tym celu może żądać od Zwycięzcy złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków Konkursu lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje utratę prawa do Nagrody, a w wypadku ujawnienia, po doręczeniu Nagrody, że Zwycięzca nie spełnia warunków określonych w § 2 Regulaminu, powoduje, iż osoba ta będzie zobowiązana do zwrotu Nagrody Organizatorowi, natomiast w sytuacji skonsumowania Nagrody – do zwrotu jej wartości. W przypadku, o którym mowa w niniejszym ustępie – Organizator nie będzie zobowiązany do przyznania takiej nagrody innemu Uczestnikowi.
  12. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do Nagrody osobom trzecim, ani zamiana Nagrody na ekwiwalent pieniężny.
 • §6 Reklamacje

  1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Konkursem Uczestnik Konkursu może poinformować Organizatora.
  2. Uczestnik Konkursu ma prawo zgłaszać uwagi i reklamacje związane z Konkursem drogą elektroniczną, na adres podany na Stronie, wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 (słownie: siedem) dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia zakończenia Konkursu, albo w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Organizator.
  3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamacje stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez e- mail na adres podany przy rejestracji.
  4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.
 • §7 Postanowienia końcowe

  1. W przypadku zmiany danych, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt a) podanych w przy Rejestracji oraz w § 5 ust. 7 Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora.
  2. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
  3. Uczestnicy, wobec których zajdzie podejrzenie, że ingerują w mechanizm Konkursu lub postępują w sposób niezgodny z zasadami fair play zostaną wykluczeni z udziału w Konkursie.
  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne skutkujące problemami z komunikacją, połączeniem internetowym, bądź w jakikolwiek inny sposób wpływające na ostateczne wyniki Konkursu.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Konkursu oraz zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie.
  6. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu, chyba że uzyskali je w sposób nieuczciwy.
  7. Niniejszy Regulamin dostępny jest przez cały okres trwania Konkursu, na Stronie oraz w wersji papierowej w siedzibie Organizatora.
  8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę oraz firmy kurierskie przesyłek wysyłanych w imieniu Organizatora w związku z prowadzeniem Konkursu.
  9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora Nagród w związku z prowadzeniem Konkursu.
  10. W przypadku nieodebrania Nagrody w terminie 45 (słownie: czterdziestu pięciu) dni od dnia 22 lutego 2008 roku, Uczestnik traci prawo do Nagrody, a Organizator nie będzie zobowiązany do jej przyznania innej osobie.
  11. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
  12. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.
  13. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
  14. Biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych i otrzymywanie materiałów promocyjnych Wydawnictwa.
  15. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U.2004, Nr 4, poz. 27).
  16. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Konkursu.
  17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Konkurs – krok po kroku

 1. Zaloguj się
 2. I etap - odpowiedz na 3 pytania
 3. Nagroda
 4. II etap - codziennie godz. 18:00 – odpowiedz na 1 pytanie
 5. Nagroda dla pierwszych 10 osób
Baza danych ścisłych Omega
Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88